Disclaimer – Vrijwaring

Ondanks dat we onze stinkende best doen om deze site zo goed mogelijk samen te stellen en hierbij zoveel mogelijk handige en vooral correcte informatie aan te bieden kan Girls of honour niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Girls of honour aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Alles wat geschreven en beweert wordt in onze blogs en artikelen, is de mening van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Girls of honour. Girls of honour kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Girls of honour kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Girls of honour garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst aangeboden door andere partijen dan Girls of honour, genoemd in de blogs en de artikelen, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Girls of honour behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links

Op onze site vind je regelmatig links aan naar andere websites. Girls of honour is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright vermelding en de algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.