Algemene Voorwaarden Girls of honour winacties

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op Girls of honour winacties (verder te noemen: “de Actie”) van Girls of honour (verder te noemen: “de Organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht.
2. Deze Actie heeft als doel prijzen weg te geven onder de deelnemers.
3. Het betreft een tijdelijke actie.
4. Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.

Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger.
2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Girls of honour en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

Speelwijze
1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer in sommige gevallen zijn/haar e-mail opt-in af te geven via www.girlsofhonour.nl/nieuwsbrief.
2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
3. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt tussentijds door middel van een willekeurige keuze door de Organisatie.
4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen
1. Het kiezen van de winnaars gebeurt, zodra er aan de voorwaarden van de prijsuitreiking is voldaan. Dit is in de meeste gevallen het aantal ten doel gestelde paginalikes op www.facebook.com/girlsofhonour of op een specifieke datum (genoemd in de winactie).
2. Zodra de winnaars zijn gekozen wordt dit in het betreffende facebook winactiebericht op www.facebook.com/girslofhonour en of het betreffende Instagram winactiebericht bekend gemaakt. Indien mogelijk worden de prijswinnaars met een persoonlijk bericht op de hoogte gesteld.
3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
4. De Organisator draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

Medewerking en gegevens/privacy
1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.
2. Door het afgeven van het e-mailadres op www.girlsofhonour.nl/nieuwsbrief gaat de deelnemer akkoord met het wekelijks a tweewekelijks ontvangen van de Girls of honour nieuwsbrief.
3. De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
4. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid
1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
2. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
– enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of
– het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

Slotbepalingen
1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
3. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Aldus opgemaakt te Utrecht, september 2014.